Tarjolla monipuo­li­nen oppiso­pi­mus- tai harjoit­te­lu­paikka kehitys­vamma-alan asumi­syk­si­kössä

Paikka soveltuu lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosio­no­mio­pis­ke­li­jalle tai niille aloille aikoville. Aurin­ko­rinne on Honka­lampi-Säätiön kehitys­vam­mais­ten asumi­syk­sikkö. 30-vuotias Honka­lampi säätiö on tunnettu kehitys­vamma-alan hyvistä ja laaduk­kaista palve­luista ja jatku­vasta toiminnan kehit­tä­mi­sestä, asiakkaan parhaaksi.

Me Aurin­ko­rin­teellä teemme Pykälää paremmin.

Työmme tavoit­teena on, että asukkaamme saavat elää omannä­köistä arkea omassa kodissaan. Aurin­ko­rin­teen kolme tassu­te­ra­peut­tia Karo, Ilo ja Ilona ovat läsnä asukkai­demme ja työmme arjessa.

Kehitämme asukkai­demme omannä­köistä arkea yhdessä koko asumi­syk­sik­kömme työyh­tei­sön kanssa. Viime aikoina olemme kehit­tä­neet omannä­köistä elämää ja sen suunnit­te­lua ja toteut­ta­mista asukkaan toiveiden ja unelmien pohjalta, asukkai­demme digio­sal­li­suutta sekä kommu­ni­kaa­tio­tai­toja. Luonto­hoiva ja Aurin­ko­rin­teen kolme koiraa ovat toimineet meillä jo useamman vuoden yhtenä työn painopis­teenä.

Henki­lös­töömme kuuluu 12 ohjaajaa, 1 asumi­sa­vus­taja sekä 1 palve­lu­ko­ti­vas­taava. Meillä on tarjolla asukas­työ­hön liittyviä ohjaajan tehtäviä lähihoitaja‑, sairaan­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­jalle ja asumi­sa­vus­ta­jan työteh­tävä sotea­lalle aikoville tai hoiva-avusta­ja­kou­lu­tuk­sessa opiske­le­ville.

Ohjaajana työteh­tä­viisi kuuluu kehitys­vam­mai­sen asukkaan päivit­täi­siin tarpei­siin vastaa­mi­nen, mm. perus­hoito, arjen avusta­mi­nen, asukkaan mielek­kään elämän mahdol­lis­ta­mi­nen. Toimit myös omaoh­jaa­jana muuta­malle asukkaalle. Omaoh­jaaja vastaa asukkaan palvelun ja oman elämän suunnit­te­lusta yhdessä moniam­ma­til­li­sen tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu tiivis yhteistyö asukkaan läheisten sekä muiden yhteis­työ­ta­ho­jen kanssa, mm. fysio­te­ra­pia, toimin­ta­te­ra­pia, työtoi­min­nat, tulkki­pal­ve­lut, avustajat.

Ohjaajan tehtä­vässä vaaditaan, että olet suorit­ta­nut tai sinulla on mahdol­li­suus suorittaa  lääke­hoi­don, ensiavun sekä hygie­niao­saa­mi­sen teoriao­pin­not.

Asumi­sa­vus­ta­jana toimit yhdessä ohjaajan kanssa asukas­työssä sekä huolehdit tukiteh­tä­vistä: ruoka­huol­losta, puhtaa­na­pi­dosta ja pyykki­huol­losta. Asumi­sa­vus­ta­jan tehtä­vässä vaaditaan, että olet suorit­ta­nut tai sinulla on mahdol­li­suus suorittaa ensiavun sekä hygie­niao­saa­mi­sen teoriao­pin­not. Puhtaa­na­pi­don, ruoka­huol­lon ja pyykki­huol­lon perus­osaa­mi­nen luetaan myöskin eduksi.

Meillä Aurin­ko­rin­teellä työssä on aikaa tarjota asukkaille heidän tarvit­se­maansa tukea ja mahdol­lis­taa heidän hyvä arkensa, yhdessä tiimin kanssa.

Käytös­sämme on Hilkka-asiakas­tie­to­jär­jes­telmä, jonka käyttöön annamme pereh­dy­tyk­sen. Perus atk-taidot ovat avuksi työssä. Harjoit­te­lun alussa pereh­dy­tämme sinut työhön ja tehtäviin sekä käymme läpi yksikön omaval­von­ta­suun­ni­tel­man ja tieto­tur­va­ten­tin. Myös esimies­työn harjoit­telu on meillä mahdol­lista. Käytös­sämme ovat sähköiset HR- ja talous­jär­jes­tel­mät.

Toiveemme harjoit­te­lun tai palkal­li­sen oppiso­pi­muk­sen ajankoh­daksi on alkutalvi, jonka jälkeen voimme tarjota sinulle palkal­lista työtä kevään ja kesän ajan, esim. kesätyön tai oppiso­pi­muk­sen kautta. Autamme tarvit­taessa asunnon etsimi­sessä, ja asumi­syk­si­kös­sämme on vapaana huone, jossa voi tilapäi­sesti yöpyä.

Tarjoamme sinulle monipuo­li­sen harjoit­te­lu­pai­kan. Eri-ikäisten kehitys­vam­mais­ten asiak­kai­den autta­mi­nen, ohjaa­mi­nen ja tukeminen opettaa erilaisia tietoja ja taitoja, joita tulevai­suu­den lähihoi­ta­jalla, sosio­no­milla ja sairaan­hoi­ta­jalla on hyvä olla. Meillä Aurin­ko­rin­teellä työssä on aikaa tarjota asukkaille heidän tarvit­se­maansa tukea ja mahdol­lis­taa heidän hyvä arkensa, yhdessä tiimin kanssa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähie­si­mie­hen tuki on aina lähet­ty­villä. Harjoit­te­lussa sinua ovat pereh­dyt­tä­mässä ja ohjaa­massa asian­tun­te­vat ohjaajat. 

Ota yhteyttä: Palve­lu­ko­ti­vas­taava Sirpa Piipponen puh. 050 388 6642,  sirpa.piipponen@hl‑s.fi