YHTEISHARJOITTELU HYVÄRILÄ & PIELISEN RETKI KESÄLLE 2024

Pielisen Retki on perus­tettu kahden kalas­tuk­sesta ja luonnossa liikku­mi­sesta energiansa ammen­ta­van nurmes­lai­sen eräih­mi­sen toimesta. Päällim­mäi­senä tavoit­tee­namme on tuottaa asiak­kail­lemme laaduk­kaita ja luontoa kunnioit­ta­via palve­luita niin vesillä, mante­reella kuin ruoka­pöy­däs­sä­kin. Toni Helander ja Hanna Jänönen pitävät teistä huolen kaikilla retkil­lämme olipa jalko­jenne alla vesi tai maa. Palve­lemme Nurmek­sessa ja Kolilla

Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. Täällä riittää tekemistä nuorille ja nuorten kanssa toimi­ville kaikkina vuode­nai­koina. Sijait­semme Pohjois-Karja­lassa, entisellä maati­lalla kauniin Pielisen rannalla. Hyvärilä on myös oiva paikka lomalle, liikun­nalle ja monen­lai­sille tapah­tu­mille.

Pielisen Retkellä on tarjol­la­paikka harjoit­te­li­jalle myynti – ja asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä. Päivä koostuu keittiössä ja ruuan­val­mis­tus­vau­nulla työsken­te­lystä sekä myynti­työstä. Haemme harjoit­te­luun esim. catering- / matkai­lua­lan- tai liike­ta­lou­de­na­lo­jen opiske­li­jaa, jolla on motivaa­tio kohdil­laan ja intoa toimia kanssamme.

Pielisen Retkellä työ painottuu klo 9.00–17.00 välille.  

Hyvärilä

Harjoit­te­lija työsken­te­lee vuokra­vä­li­ne­pis­teellä, pihatöissä, keittiöllä sekä muissa nuori­so­kes­kuk­sen työteh­tä­vissä. Toivomme hakijalta jousta­vuutta, reippautta ja avointa mieltä. Tämä harjoit­telu tarjoaa loistavan mahdol­li­suu­den päästä kokemaan matkai­lua­lan moninai­suu­den!

Hyväri­lässä harjoit­te­li­jat voivat majoittua ja ruokailla veloi­tuk­setta; aamiainen ja 1 x lämmin ruoka. Majoitus vaihtelee mökistä hotel­li­huo­nee­seen varaus­ti­lan­teen mukaan. Hyväri­lässä työvuorot painot­tu­vat klo 8–19 välille.

Yhteis­har­joit­te­lussa Hyvärilän ja Pielisen Retken kanssa harjoit­te­li­jan tulee varautua siihen, että joinakin päivinä saattaa työvuo­roissa voi olla ”hyppy­tun­teja”, näistä kuitenkin sovitaan erikseen.

Pielisen Retki                                                                               Hyvärilä — Nuoriso- ja matkai­lu­kes­kus

Toni Helander                                                                              Lomatie 12, 75530 Nurmes

Karja­lan­katu 4 (sisäpiha), 75500 Nurmes                    vastaan­ot­to­pääl­likkö Aura Kärkkäi­nen

puhelin. +358 44 377 9334                                             puh.+358 40 6583106

[email protected]                                                      [email protected]

[email protected]                                                       www.hyvarila.fi
https://www.pielisenretki.fi/FI/