Opiske­li­jalle kesätöitä tapah­tu­man toteut­ta­mi­sessa: Pielisen Retki

Pielisen Retki on perus­tettu kahden kalas­tuk­sesta ja luonnossa liikku­mi­sesta energiansa ammen­ta­van nurmes­lai­sen eräih­mi­sen toimesta. Päällim­mäi­senä tavoit­tee­namme on tuottaa asiak­kail­lemme laaduk­kaita ja luontoa kunnioit­ta­via palve­luita niin vesillä, mante­reella kuin ruoka­pöy­däs­sä­kin.

Toni Helander ja Hanna Jänönen pitävät teistä huolen kaikilla retkil­lämme olipa jalko­jenne alla vesi tai maa. Palve­lemme Nurmek­sessa ja Kolilla

Haemme opiske­li­jaa töihin kesäta­pah­tu­man raken­ta­mi­nen ja purku sekä toteut­ta­mi­nen (n. 1 vko) tapahtuma on 14.- 15.7.2023. Korvaus ajasta sovit­ta­vissa.

Ota yhteyttä:
Toni Helander Tuiskun­tie 14 A 2, 75530 Nurmes
puhelin. +358 44 377 9334
[email protected]