Author: Anssi Kekkonen

 • Heinä­ve­den Rautaan ja Väriin haetaan työnte­ki­jää asiakas­pal­ve­luun ja kassa­työ­hön

  Olemme lämmin­hen­ki­nen perhey­ri­tys Heinä­ve­den keskus­tassa. Meiltä löytyy tuotteet raken­ta­mi­seen, remon­toi­mi­seen, maalauk­seen sekä välineitä vapaa-ajan viettoon. Lisäksi meillä on kotiin­kul­je­tus­pal­velu. Haetaan asiakas­pal­ve­li­jaa rauta­kau­pan kassalle ja muihin asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin. Tehtäviin voi kuulua myös näyteik­ku­nan somis­tusta, myynti­työtä ja muita työteh­tä­viä, joita voidaan räätä­löidä tarpeen mukaan. Ota yhteyttä: Milla Nissinen puh. 040 834 9599

 • Työelä­mässä oppimaan K‑Market Kermaan

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle K‑Market Kermaan Heinä­ve­delle! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista. Oppimis­jak­son sujuessa hyvin yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiskelun ohessa kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä: Mika Karhapää puh. 040 575 7876

 • Työelä­mässä oppimaan: K‑Market Citykumpu ja K‑Market Alavin­katu Outokum­mussa

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimisen jaksolle K‑Market Citykum­puun ja K‑Market Alavin­ka­tuun!Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista.Oppimis­jak­son sujuessa hyvin, yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiske­lu­jen ohella kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä:Jonna ja Sami Vartiai­nenjonna.vartiainen@k‑market.com

 • Opiske­lija: tule mukaan kilpai­le­maan rahapal­kin­noista! Nurmeksen Innocamp23

  Pidätkö ideoin­nista, tiimi­työs­ken­te­lystä ja uuden oppimi­sesta? Karelia-amk:n ja Riverian opiske­li­jat voivat nyt hakea 5.–6.10 järjes­tet­tä­vään innovaa­tio­ta­pah­tu­maan eli hackat­ho­niin. Voit olla minkä tahansa alan opiske­lija, sillä muodos­tamme valituista henki­löistä monia­lai­sia tiimejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vastaa­vista tapah­tu­mista, vaan toivomme sinun oppivan tapah­tu­massa myös uutta. Voitta­ja­jouk­kuei­den kesken jaetaan yli tuhannen euron arvoinen rahapotti. Lisäksi karelian…

 • Nurmeksen Valma­kau­passa tarjolla työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle!

  Osuus­kunta Maito­suo­men Valma­kau­pat Maito­suo­men 11 Valma­kaup­paa palvelee omista­jay­rit­tä­jiensä lisäksi myös kulut­ta­jia. Maidon­tuo­tan­non tarvik­kei­den lisäksi Valma­kau­poista saa mm. elintar­vik­keita, pakas­teita, kotita­louk­sien pesuai­neita, suojain­tuot­teita jne.Valma­kaup­po­jen valikoi­missa on myös Valion tuotteita. Osa tuotteista on saata­villa tilauk­sesta myyntie­rit­täin. Pakaste-elintar­vik­keita on saata­villa myös isommissa pakkauk­sissa. Nurmeksen Valma­kau­passa on nyt tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle. Kysy lisää ja sovi tapaa­mi­nen Pasin…

 • Männik­kö­län Pirtti Nurmek­sessa etsii kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan

  Männik­kö­län Pirtti on rauhal­li­nen juhla- ja kokous­paikka karja­lai­sine pitopal­ve­lui­neen. Meillä voi myös majoittua puuläm­mit­tei­sellä saunalla varus­te­tussa pihamö­kis­sämme. Järjes­tämme myös kursseja ja hiljai­suu­den retriit­tejä. Majata­losta majata­loon ‑retket ovat osa aktivi­teet­te­jamme. Hiihto­ret­ket, yrtti­ret­ket ja hiljai­suu­den hetket tarjoavat tilai­suu­den nauttia ympäröi­västä luonnosta eri vuode­nai­koina. Tarjon­nas­tamme löytyy myös pitopal­ve­lua.Männik­kö­län Pirtti on maankuulu karja­lai­sen ruoka­pe­rin­teen piira­kois­taan. Etsimme nyt joukkoommekokkia tai…

 • Vierai­lulla Kiteen tekstii­li­teh­taalla

  Riverian tekstiili- ja muotialan opiske­li­jat, lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen sekä Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska ja projek­ti­työn­te­kijä Merja Karvinen vierai­lulla Kiteen Tekstii­li­teh­taalla huhti­kuussa 2023. Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen tavoit­teena on parantaa siirty­mä­vai­heita tukevia palve­luita, erityi­sesti opintoi­hin liittyviä työpai­kalla oppimis- ja harjoit­te­lu­pro­ses­seja ja tätä kautta työllistymistä.Hanke edistää harjoit­te­luja ja työpai­kalla…

 • Artesaa­ni­mei­jeri Maito­Ka­re­lia hakee myyjää/asiakaspalveluhenkilöä myymä­lä­ra­vin­to­laan Kiteelle

  Maito­Ka­re­lia jatko­ja­los­taa A2 maitoa, mm. jogurttia ja tuore­juus­toja. Tuotteet valmis­te­taan käsityönä, maitoa ei homoge­ni­soida eikä proses­soida liikaa. Maidon oma rakenne pyritään säilyt­tä­mään mahdol­li­sim­man alkupe­räi­senä. Marjat ja muut raaka-aineet hankitaan läheltä muilta yrittä­jiltä. Maito­Ka­re­lialla on oma myymä­lä­ra­vin­tola, jossa tuotteet myydään ja jatko­ja­los­te­taan edelleen ruoka-annok­siksi.Haemme meijeriin ahkeraa ja omatoi­mista elintar­vi­ke­työstä kiinnos­tu­nutta henkilöä avusta­viin tehtäviin. Esim. tuotteen valmistus,…

 • Työelä­mässä oppija nuori­so­tii­miin Nurmeksen Hyväri­lään

  Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. Täällä riittää tekemistä nuorille ja nuorten kanssa toimi­ville kaikkina vuode­nai­koina. Sijait­semme Pohjois-Karja­lassa, entisellä maati­lalla kauniin Pielisen rannalla. Hyvärilä on myös oiva paikka lomalle, liikun­nalle ja monen­lai­sille tapah­tu­mille. Hyväri­lään haetaan työelä­mässä oppijaa nuori­so­tii­miin esim. eräopas tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaa. Jaksolla pääset pereh­ty­mään mm. leiri­kou­lu­jen ja ryhmien ohjaa­mi­seen sekä…

 • Opiske­li­jalle kesätöitä tapah­tu­man toteut­ta­mi­sessa: Pielisen Retki

  Pielisen Retki on perus­tettu kahden kalas­tuk­sesta ja luonnossa liikku­mi­sesta energiansa ammen­ta­van nurmes­lai­sen eräih­mi­sen toimesta. Päällim­mäi­senä tavoit­tee­namme on tuottaa asiak­kail­lemme laaduk­kaita ja luontoa kunnioit­ta­via palve­luita niin vesillä, mante­reella kuin ruoka­pöy­däs­sä­kin. Toni Helander ja Hanna Jänönen pitävät teistä huolen kaikilla retkil­lämme olipa jalko­jenne alla vesi tai maa. Palve­lemme Nurmek­sessa ja Kolilla Haemme opiske­li­jaa töihin kesäta­pah­tu­man raken­ta­mi­nen ja…