Author: Anssi Kekkonen

  • TKL Kuljetus Lieksassa etsii raskaan kaluston asentajaa ja kuorma-auton kuljet­ta­jaa

    TKL Kuljetus Oy on perhey­ri­tys, joka tarjoaa täyden palvelun jätehuol­toa, kulje­tus­pal­ve­luita, nosto­pal­ve­luita ja maanra­ken­nus­töitä Lieksassa. Haemme meidän nuorek­kaa­seen tiimiimme:Raskaan kaluston asentajaa, huolto- ja korjaus­töi­hin. Kalusto sisältää kuorma-autot, työkoneet ja nosturit. Kokoai­kai­nen työ Kuorma-auton­kul­jet­ta­jaa, hyöty­ai­nei­den keräyk­seen. Ammat­ti­pä­te­vyy­det tulisi olla suori­tettu Talon tavoille sinut tullaan pereh­dyt­tä­mään Ota yhteyttä:Timo Lehikoi­nen 040–7457543Kimmo Lehikoi­nen 0400–744088

  • Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille

    Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille (lumeton aika n. 6 kk). Työmaat sijait­se­vat Torna­to­rin metsissä Ilomant­sissa Huhuksen — Käenkos­ken suunnilla. Sahaajat toimivat itsenäi­sinä yrittä­jinä, useim­mi­ten toimi­ni­miy­ri­tyk­senä. Yrityksen perus­ta­mi­sessa avuste­taan eikä se tule olemaan ongelma. Mieluiten haetaan pitkä­ai­kaista useamman vuoden yhteis­työtä. Palkkaus on työkoh­teen vaikeus­as­teen mukaan määri­telty hehtaa­ri­koh­tai­nen urakka­taksa. Työaika on vapaa ja myös…

  • Ruokkeen lomakylä hakee kokkia kesäkau­delle 2023

    Ruokkeen Lomakylä tarjoaa majoi­tusta ja monipuo­li­sia aktivi­teet­teja kauniissa järvi­mai­se­missa Kesälah­della. Haetaan kokkia kesälle 2023. Toivomme, että pystyt työsken­te­le­mään itsenäi­sesti pereh­dy­tyk­sen jälkeen ja pystyt valmis­ta­maan hyvää ja maukasta lounas- ja lista­ruo­kaa asiak­kail­lemme ja hallitset perus­keit­tiö­työs­ken­te­lyyn liittyvät tehtävät. Arvos­tamme jousta­vuutta, positii­vista asennetta uuden oppimi­seen sekä kykyä tulla toimeen erilais­ten ihmisten kanssa sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Ota yhteyttä: Mika…