Author: Jenni Kettunen

 • Hermannin Viinitila etsii liike­ta­lou­den ja/tai matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

  Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perus­tettu, vanhin suoma­lai­nen viinitila ja ensim­mäi­nen kuohu­vii­ni­tila. Yrityk­sellä on Ilomant­sissa kaksi toimi­paik­kaa: ympäri vuoden palveleva lahja­ta­vara- ja viini­myy­mälä sekä Ilomant­sin kesäinen turis­ti­kohde № 1, vanhan vesitor­nin huipulle raken­nettu Viini­baari. Viini­baari Huipussa asiakkaat saavat nautis­kella 33 metrin korkeu­dessa huikeiden näköalo­jen lisäksi Hermannin Viini­ti­lan tuotteita, niistä valmis­tet­tuja cocktai­leja ja muita juoma­se­koi­tuk­sia. Tarjolla…

 • Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen merkeissä

  Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin torstai-iltana 18.11.2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen järjes­tä­mään täsmä­kou­lu­tuk­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sessa asian­tun­ti­joina toimivat Riverian Hannu Haapa­lai­nen ja Tarja Ruuska. Koulu­tuk­sen tavoit­teena oli vahvistaa yritysten valmiuk­sia opiske­li­joi­den ohjaa­mi­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set liittyvät Riverian harjoit­te­lui­hin. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­tiin toisen asteen opiske­li­joi­den “harjoit­te­luista” eli työpai­kalla tapah­tu­vasta oppimi­sesta, sen suunnit­te­lusta, sopimuk­sista ja arvioin­neista. Ennen työelä­mässä oppimis­jak­son alkua oppilai­tos tekee yrityksen kanssa…

 • Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

  Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia. Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri…

 • Tilitoi­misto Framstek Oy Tuupo­vaa­rassa etsii harjoit­te­li­jaa

  Framstek Oy on kahden naisen tilitoi­misto, joka palvelee yrityksiä Joensuun, Ilomant­sin, Kiihte­lys­vaa­ran ja Tuupo­vaa­ran alueilla. Tarjoamme yrityk­sille ja taloyh­tiöille monipuo­li­sia kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan ja isännöin­nin palve­luita. Tilitoi­mis­tos­samme pääset mukaan oppimaan käytän­nössä talous­hal­lin­non tehtäviä, esim. tekemään myynti­las­ku­tusta, käsit­te­le­mään ostolas­kuja, laatimaan veroil­moi­tuk­sia, tilin­pää­tök­siä, raport­teja, sopimuk­sia ja viran­omai­sil­moi­tuk­sia oman harjoit­te­lusi tavoit­tei­den mukaan. Haemme harjoit­te­li­joita jousta­vasti, ja voit aloittaa meillä…

 • Tarjolla monipuo­li­nen oppiso­pi­mus- tai harjoit­te­lu­paikka kehitys­vamma-alan asumi­syk­si­kössä

  Paikka soveltuu lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosio­no­mio­pis­ke­li­jalle tai niille aloille aikoville. Aurin­ko­rinne on Honka­lampi-Säätiön kehitys­vam­mais­ten asumi­syk­sikkö. 30-vuotias Honka­lampi säätiö on tunnettu kehitys­vamma-alan hyvistä ja laaduk­kaista palve­luista ja jatku­vasta toiminnan kehit­tä­mi­sestä, asiakkaan parhaaksi. Me Aurin­ko­rin­teellä teemme Pykälää paremmin. Työmme tavoit­teena on, että asukkaamme saavat elää omannä­köistä arkea omassa kodissaan. Aurin­ko­rin­teen kolme tassu­te­ra­peut­tia Karo, Ilo ja Ilona ovat läsnä…

 • Kuljetus Savinai­nen etsii harjoit­te­li­jaa kiinteis­tön­huol­lon tehtäviin

  Kuljetus Savinai­nen Oy on kiinteis­tö­huol­toon, kulje­tuk­siin ja konetöi­hin erikois­tu­nut Vaara-Karjalan alueella toimiva yritys. Kiinteis­tön­huol­to­puo­lella huoleh­dimme kiinteis­tö­jen huolto- ja hoito­töistä, piha-alueiden siistey­destä ja talvi­kun­nos­sa­pi­dosta sekä portaiden ja yleisten tilojen siistey­destä. Yrityk­semme toimi­piste sijaitsee fyysi­sesti Tuupo­vaa­rassa. Kiinteis­tön­huol­lon lisäksi yrityk­semme palve­lui­hin kuuluvat lokakai­von tyhjen­nyk­set, soratoi­mi­tuk­set, vaihto­la­va­kul­je­tuk­set sekä metal­lin­ke­räys. Palve­luis­samme otamme aina huomioon asiakkaan erityis­tar­peet ja kuunte­lemme asiakasta päästäk­semme…

 • Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa myynti­työ­hön

  Kesport-Kenkä-Tekstiili Korte­lai­nen on monipuo­li­nen ja palveleva urhei­lu­vä­li­nei­den ja ‑varus­tei­den sekä tekstii­lien ja kenkien erikois­kauppa aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Kauppiaan lisäksi henki­lö­kun­taamme kuuluu 3 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työhösi kuuluvat myyjän monipuo­li­set työteh­tä­vät: mm. myymälän siistey­den ylläpito, tuottei­den hinnoit­telu ja esille­pano, asiakas­pal­velu ja myyntityö, tuote­tie­tous, tarjous­ten suunnit­telu, tuottei­den varas­tointi, kassalla ja tieto­ko­neella työsken­te­le­mi­nen. Työ vaatii oma-aloit­tei­suutta, avoimuutta, näppä­ryyttä,…

 • Kotimäen Pitotupa etsii ravintola-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

  Kotimäen Pitotupa on vanhassa Kotimäen kansa­kou­lussa toimiva yhden naisen lounas­ra­vin­tola ja pitopal­ve­lu­yri­tys. Teemme maistuvaa kotiruo­kaa “rakkau­desta ruokaan” ‑periaat­teella. Etsimme harjoit­te­luun ravintola-alan opiske­li­jaa, voit olla esimer­kiksi Riverian kokkio­pis­ke­lija. Työteh­tä­viisi sisältyy kassa­työs­ken­tely, salityös­ken­tely, lounas­ruuan valmistus, siivous ja astia­huolto. Voit osallis­tua myös pitopal­ve­luun mahdol­li­suuk­sien ja haluk­kuu­tesi mukaan, sillä tilai­suu­det sijoit­tu­vat yleensä ilta-aikaan ja viikon­lop­pui­hin.   Tule sellai­sena kuin…

 • Kuuksen­vaa­ran Konepal­velu etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

  Tervehdys Kumpulan tilalta Kuuksen­vaa­rasta! Maati­lal­lamme on maata reilu 100 ha, teemme kasvin­vil­je­lyä, urakoin­tia trakto­reilla sekä kiinteis­tö­jen pihatöitä. Harjoit­te­li­jan toimen­ku­vaan maati­lalla kuuluvat maata­lous­työt sekä kasvin­vil­je­ly­ti­lan työt trakto­rin­ajosta maanäyt­tei­den kerää­mi­seen. Lisäksi tuottei­den pakkausta, valoku­vausta ym. sekä koneen korjausta. Pätevyyk­siä ei tarvita, maata ei ole ennenkään viljelty korteilla! Osaaminen karttuu kyllä tekemisen myötä, oma-aloit­tei­suus on ykkösasia, toinen on…

 • Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa Elämys­mant­sin tallille

  Elämys­mantsi on Ilomant­sin Tokra­jär­vellä sijait­seva islan­nin­he­vos­talli, joka tarjoaa ratsastus- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Tallia pyörittää yrittä­jä­pa­ris­kunta Meeri ja Ismo Törrönen, ulkopuo­li­sia työnte­ki­jöitä meillä ei ole. Olemme aito, ihmis­lä­hei­nen, matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla. Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Tallilla työteh­tä­viisi kuuluvat eläin­ten­hoito, tallin ympäris­tön huolto ja hoito (kiinteis­tön­hoito), laitumien hoito, hevosai­to­jen rakennus ja mahdol­li­sesti ohjel­ma­pal­ve­lui­den suunnit­telu ja…