Author: Jenni Kettunen

 • Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha etsii lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

  Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha on yksityi­nen kotipal­ve­lu­yri­tys Ilomant­sissa. Tuotamme säännöl­listä kotihoi­toa sekä tukipal­ve­luita pääsään­töi­sesti ikäih­mi­sille ja veteraa­neille Ilomant­sin ja Joensuun alueella. Tuotamme palve­luita myös lapsi­per­heille. Tavoit­tee­namme on tuottaa luotet­ta­vaa ja laadu­kasta kotipal­ve­lua, joka räätä­löi­dään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Etsimme nyt tiimiimme lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­jaa. Työparina toimiessa saat arvokasta kokemusta työnoh­jauk­sesta ja tiimi­työs­ken­te­lystä. Harjoit­te­lu­teh­tä­vät suunni­tel­laan aina…

 • Vaara-Karjalan Osuus­pankki etsii liike­ta­lou­den opiske­li­jaa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Vaara-Karjalan Osuus­pankki on OP ryhmään kuuluva paikal­lis­pankki, jossa työsken­te­lee 25 finans­sia­lan ammat­ti­laista. Meillä on konttorit neljällä paikka­kun­nalla: Ilomant­sissa, Enossa, Kiihte­lys­vaa­rassa ja Tuupo­vaa­rassa. OP Vaara-Karjala on ihmis­lä­hei­nen ja jatku­vasti uudistuva työyh­teisö. Tarjoamme sinulle mahdol­li­suu­den itsesi kehit­tä­mi­seen, mahtavat työka­ve­rit sekä erinomai­set henki­lös­tö­edut. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu rahavas­tuul­lista asiakas­pal­ve­lua, asiakas­o­pas­tusta sekä asiak­kai­den kontak­toin­tia puheli­mella. Työ vaatii aktii­vista ja asiakas­läh­töistä…

 • Harjoit­te­luun kirppa­rille!

  Pogostan Kirppis on erilainen, siisti, viihtyisä kirppu­tori aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Käytet­ty­jen tavaroi­den lisäksi myymme lähituot­ta­jien tuotteita. Haemme nyt riveria­lai­sia harjoit­te­luun. Työteh­tä­viisi kirppa­rilla kuuluvat tavaroi­den myyntiin laitta­mi­nen, kirppa­ri­pöy­tien ja myymälän siisti­mi­nen (imurointi ja myymälän puhtaana ylläpi­tä­mi­nen) sekä somistus (meillä on paljon malli­nuk­keja!). Voit myös työsken­nellä ajoittain kassalla. Tärkeintä meillä on iloinen ja reipas asiakas­pal­ve­lua­senne. Kesä on…

 • Maren korjaus ja kuljetus etsii harjoit­te­li­jaa autokor­jaa­moon

  Maren Korjaus ja Kuljetus on Ilomant­sin Hauki­vaa­rassa sijait­seva Fixus-korjaa­mo­ket­juun kuuluva yhden miehen autokor­jaamo. Auton korjaus­ten lisäksi teemme kuljetus- ja kaivuu­töitä ja hinauksia. Etsimme autoalan harjoit­te­li­jaa monipuo­li­siin korjaa­mo­puo­len hommiin Harjoit­te­li­jana hommiisi kuuluu monipuo­li­set korjaa­mo­työt laidasta laitaan. Emme vaadi sinulta erityis­pä­te­vyyk­siä tai ennakko-osaamista, työ kyllä opettaa tekijäänsä. Täällä pääset tekemään oikeita töitä, lattioita ei tarvitse jäädä pyyhki­mään.…

 • Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Ilomant­sissa — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena

  Aika: torstaina 18.11. klo 17–19.30Paikka: Kotimäen Pitotupa, Katri Valan tie 1b, Ilomantsi Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija? Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii? Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tuk­sen ilomant­si­lai­sille yrityk­sille. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta arvioin­nista Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista.Ole rohkea ja tuo mieli­pi­teesi, kokemuk­sesi ja kysymyk­sesi mukaan keskus­te­luun. Ilmoit­tau­tu­mi­set:…

 • Ilomant­sin Museo­sää­tiö etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­joita

  Ilomant­sin Museo­sää­tiö on merkit­tävä museo- ja matkai­lua­lan toimija Ilomant­sissa. Etsimme harjoit­te­li­joita kesäkau­delle Ilomant­sin Parppein­vaa­ran Runoky­lään ja Möhkön Ruukki­museon alueelle. Parppein­vaa­ran runokylä on saanut nimensä vaaralla 1800-luvulla asuneelta kuululta kante­leen­soit­taja Jaakko Parppeilta. Runokylää on raken­nettu 60-luvulta lähtien karja­lai­sen raken­nus­tai­don ja runon­lau­la­jien muistoksi. Kylän monipuo­li­set raken­nuk­set ja näyttelyt kertovat runon­lau­la­jien perin­nöstä, karja­lai­sesta ruoka­pe­rin­teestä, sota-ajan tapah­tu­mista sekä paikal­li­sesta…

 • Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke käynnis­tyi Ilomant­sissa tutus­tu­mis­ti­lai­suu­della

  Pohjois-Karjalan alueella käynnis­tyi elokuussa 2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Hankeidea sai alkunsa Ilomant­sin yrittä­jien ja yrittä­jäyh­dis­tyk­sen aloit­teesta syksyllä 2019. Ilomant­sin alueen yritykset ja yrittä­jäyh­dis­tys lähes­tyi­vät oppilai­tok­sia: alueella tarve saada opiske­li­joita harjoit­te­luun ja työvoi­maksi. Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa hankkeessa kehite­tään opiske­li­joi­den harjoit­te­lui­hin liittyvää toimintaa yritysten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Kehit­tä­mi­nen lähtee liikkeelle Ilomant­sista (pilot­tia­lue) syksyllä 2021,…

 • Kone ja Autotar­vike Tanskanen etsii harjoit­te­luun liiketalouden/autoalan opiske­li­jaa varao­sa­myyn­nin tehtäviin

  Kone ja Autotar­vike Tanskanen on kone- ja autotar­vik­kei­den ja työka­lu­jen myymälä, joka kuuluu valta­kun­nal­li­seen Fixus-ketjuun. Yrityk­sel­lämme on 35 vuoden kokemus alueen asiak­kaista ja tarpeista, ja tällä hetkellä 5 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluu pääasiassa myyntityö ja varas­to­työ varao­sa­myy­mä­lässä, mahdol­li­sesti myös korjaa­mo­puo­len työt, mm. renkaan­vaihto, osaami­sesi mukaan. Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia ei ole, mutta mootto­ria­jo­neu­vo­jen tuntemus ja perus­tie­dot…

 • PunaMusta Paikal­lis­me­diat etsii liike­ta­lou­den ja media-alan harjoit­te­li­joita useille paikka­kun­nille

  PunaMusta Paikal­lis­me­dioi­den palve­luk­sessa työsken­te­lee 29 media-alan ammat­ti­laista. Toimi­pis­teemme sijait­se­vat Ilomant­sissa (Pogostan Sanomat), Enossa (Pielis­jo­ki­seutu), Outokum­mussa (Outokum­mun Seutu), Nurmek­sessa (Ylä-Karjala) ja Lieksassa (Lieksan Lehti) sekä Parik­ka­lassa (Parik­ka­lan-Rautjär­ven Sanomat). Etsimme harjoit­te­luun liike­ta­lou­den ja media-alan opiske­li­joita asiakasvastaavan/toimistosihteerin, media­myy­jän sekä toimit­ta­jan tehtäviin kaikille paikka­kun­nille Asiakasvastaavana/toimistosihteerinä tehtä­viisi kuuluvat asiakas­pal­velu, avustavat kirjan­pi­to­teh­tä­vät, laskutus sekä erilaiset tilaus- ja varaus­jär­jes­tel­mät, joihin pereh­dy­te­tään työpai­kalla.Käytetyt…

 • Hoitokoti Kuikan­pesä etsii lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

  Hoitokoti Kuikan­pesä sijaitsee luonnon­rau­hassa noin 20 kilomet­rin päässä Ilomant­sin keskus­tasta. Kesäkuussa 2023 avasimme uuden 7‑paikkaisen yhtei­sö­asu­mi­sen yksikön Ilomant­sin kirkon­ky­lälle. Yksikkö kantaa nimeä Talo Koistinen. Opiske­li­jat ovat terve­tul­leita myös tähän yksikköön. Tarjoamme asumis­pal­ve­luja (ympäri­vuo­ro­kau­ti­nen palve­lua­su­mi­nen, palve­lua­su­mi­nen, tukia­su­mi­nen ja työtoi­minta) mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille. Asukkaita meillä on yhteensä noin 30 ja työnte­ki­jöitä 15. Yrittä­jinä toimivat Matti Härkönen (fysio­te­ra­peutti, toimin­ta­te­ra­peutti, toiminnan…