Category: Ajankohtaista

  • Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Ilomant­sissa — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena

    Aika: torstaina 18.11. klo 17–19.30Paikka: Kotimäen Pitotupa, Katri Valan tie 1b, Ilomantsi Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija? Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii? Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tuk­sen ilomant­si­lai­sille yrityk­sille. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta arvioin­nista Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista.Ole rohkea ja tuo mieli­pi­teesi, kokemuk­sesi ja kysymyk­sesi mukaan keskus­te­luun. Ilmoit­tau­tu­mi­set:…