Avainsana: riveria

 • Tule meille työelä­mässä oppimaan!

  A&K Heikura Oy on perhey­ri­tys, joka on palvellut Lieksassa vuodesta 1993 ja Nurmek­sessa vuodesta 2013. Työllis­tämme alueella vakitui­sesti 10 henkilöä. Sloga­nimme Aito varao­sa­talo kertoo jo toimin­nas­tamme oleel­li­sen, löydät meiltä laajan kattauk­sen varaosia eri käyttö­koh­tei­siin sekä työkalut joka hommaan, niin ammat­ti­lai­selle kuin kulut­ta­jalle. Reper­tu­aari ei tieten­kään lopu siihen, vaan myymä­lästä löytyy vaikka sun mitä. Ammat­ti­ni­mik­keenä meillä…

 • Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

  Helmi­kuussa järjes­te­tään parin vuoden tauon jälkeen livenä maakun­nal­li­nen PESTUU-rekry­toin­ti­kier­tue. Myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on kiertue­ta­pah­tu­missa mukana omalla esitte­ly­pis­teel­lään. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä esitte­lemme mm. hankkeen kautta löyty­neitä harjoit­te­lu­paik­koja, projek­ti­työ- sekä muita työelä­mä­mah­dol­li­suuk­sia. Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen.…

 • Brahea Palvelut tarjoaa työelä­mässä oppimis­paik­koja Riverian puhtaus- ja kiinteis­tö­pal­ve­lua­lan opiske­li­joille

  Brahea Palvelut on vuonna 2005 perus­tettu lieksa­lai­nen yritys. Tarjoamme monipuo­li­sia siivousa­lan palve­luita, sekä asioin­tia­pua ja talon­mies­pal­ve­luita Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueella. Kaikessa toimin­nas­samme meille on tärkeintä asiakkaan toiveet ja tarpeet, joiden pohjalta räätä­löimme palvelut aina kullekin sopiviksi. Pyrimme parhaa­seen asiakas­tyy­ty­väi­syy­teen ja siten raken­ta­maan pitkä­kes­toi­sia ja luotta­muk­sel­li­sia asiakas­suh­teita. Palve­lui­tamme käyttää jo yli 300 tyyty­väistä kotita­loutta…

 • Hounimaa Oy etsii talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin

  Hounimaa Oy tekee pääasiassa erilaisia purku­töitä ja on erikois­tu­nut asbes­ti­pur­kuun. Toiminta-alueemme on koko Pohjois-Karjala, toimi­ti­lamme sijaitsee Joensuussa ja toimi­pis­teemme Lieksassa. Etsimme nyt talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. erilaiset purkutyöt työmailla tai yksityis­asiak­kai­den kiinteis­töissä asbes­ti­työt, esim. suojauk­sien teko, asbestin poisto (esim. lattian hionta, putkien kuori­mi­nen) ilmanäyt­tei­den otto asbes­ti­koh­teista työlait­tei­den pakkaus ja…

 • Riverian auto‑, maanra­ken­nus- ja logis­tiikka-alojen opiske­li­jat ja ohjaajat vierai­li­vat Ilomant­sissa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä auttaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Vierai­limme Riverian auto‑, logis­tiikka- ja maanra­ken­nusa­lan opiske­li­joi­den kanssa oman alan yrityk­sissä Ilomant­sissa elokuun lopussa.   Ensim­mäi­senä kohtee­namme oli Ilomant­sin Putke­lassa sijait­seva Arskan Kone. Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää.  Perillä…

 • K‑Market Ilomant­sissa  tutus­tu­massa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Ilomant­sissa startat­tiin työelä­mässä oppimisen merkeissä tammi­kuussa K‑Marketissa. Riverian liike­toi­min­nan perus­tut­kin­toa ensim­mäistä vuottaan suorit­ta­van Niilo-Oskari Tannisen työssäe­lä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin kaupan alan asiakas­pal­ve­lun tehtäviin. Kaupan ala työllis­tää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.).…

 • Ilona­ko­dissa työelä­mässä oppimisen keskiössä toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi

  Osaajia-hankkeen tavoit­teena on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Helmi­kuussa Ilona­ko­dissa käynnis­ty­neessä Riverian media-alan ja kuval­li­sen ilmaisun opiske­lija Niina Kokon työelä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin hyvin­voin­nin edistä­mi­seen mm. taiteen keinoin. Työelä­mässä oppiminen kuului osaksi sotepuo­len opintoja ”Toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi”. Niinan työelä­mässä…

 • Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian…

 • Sähköi­sellä rekry­toin­nilla tavoitat opiske­li­jat missä ja milloin vain — tarjolla opastusta yrityk­sille

  Yrittäjä, mistä kanavista sinä lähtisit tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­kaa tai etsimään uutta työnte­ki­jää? Faceboo­kista, lehti-ilmoi­tuk­sella, rekry­fir­man kautta, osallis­tu­malla ura- ja rekry­mes­suille, kysymällä suoraan oppilai­tok­sista tai tutta­vilta? Toimivia keinoja kaikki, mutta nykyään oppilai­tok­silla on käytös­sään sähköisiä rekry­ka­na­via, joilla yritys tavoittaa nopeasti ja maksut­to­masti opiske­li­jat, valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä olevat sekä vasta­val­mis­tu­neet. Yritysten harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuk­sien edistä­mi­nen on yksi Osaajia harvaan asutulle alueelle…

 • Talosäätö Oy:llä Kiteellä harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan opiske­li­jalle

  Kitee­läi­nen Talosäätö Oy on Itä-Suomen alueella toimiva kiinteis­tö­jen tekniseen kunnos­sa­pi­toon (LVISA) suuntau­tu­nut yritys. Huollamme, korjaamme ja asennamme automaa­tio­lait­teita, sähkö­lait­teita, kameravalvonta‑, rikosil­moi­tus- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­miä. Huoleh­dimme sopimus­pe­rus­tei­sesti tekni­sestä kunnos­sa­pi­dosta. Teemme myös automaa­tiou­ra­koin­tia, ja toimimme Caverion- ja Ouman valvon­ta­lait­tei­den jälleen­myy­jänä. Henki­lö­kun­taamme kuuluu kahden yrittäjän lisäksi 6 työnte­ki­jää. Etsimme nyt talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­telu soveltuu sekä Riverian että Karelian…