Tag: harjoittelupaikka

 • Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

  Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia. Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri…

 • Tilitoi­misto Framstek Oy Tuupo­vaa­rassa etsii harjoit­te­li­jaa

  Framstek Oy on kahden naisen tilitoi­misto, joka palvelee yrityksiä Joensuun, Ilomant­sin, Kiihte­lys­vaa­ran ja Tuupo­vaa­ran alueilla. Tarjoamme yrityk­sille ja taloyh­tiöille monipuo­li­sia kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan ja isännöin­nin palve­luita. Tilitoi­mis­tos­samme pääset mukaan oppimaan käytän­nössä talous­hal­lin­non tehtäviä, esim. tekemään myynti­las­ku­tusta, käsit­te­le­mään ostolas­kuja, laatimaan veroil­moi­tuk­sia, tilin­pää­tök­siä, raport­teja, sopimuk­sia ja viran­omai­sil­moi­tuk­sia oman harjoit­te­lusi tavoit­tei­den mukaan. Haemme harjoit­te­li­joita jousta­vasti, ja voit aloittaa meillä…

 • Kuljetus Savinai­nen etsii harjoit­te­li­jaa kiinteis­tön­huol­lon tehtäviin

  Kuljetus Savinai­nen Oy on kiinteis­tö­huol­toon, kulje­tuk­siin ja konetöi­hin erikois­tu­nut Vaara-Karjalan alueella toimiva yritys. Kiinteis­tön­huol­to­puo­lella huoleh­dimme kiinteis­tö­jen huolto- ja hoito­töistä, piha-alueiden siistey­destä ja talvi­kun­nos­sa­pi­dosta sekä portaiden ja yleisten tilojen siistey­destä. Yrityk­semme toimi­piste sijaitsee fyysi­sesti Tuupo­vaa­rassa. Kiinteis­tön­huol­lon lisäksi yrityk­semme palve­lui­hin kuuluvat lokakai­von tyhjen­nyk­set, soratoi­mi­tuk­set, vaihto­la­va­kul­je­tuk­set sekä metal­lin­ke­räys. Palve­luis­samme otamme aina huomioon asiakkaan erityis­tar­peet ja kuunte­lemme asiakasta päästäk­semme…

 • Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa myynti­työ­hön

  Kesport-Kenkä-Tekstiili Korte­lai­nen on monipuo­li­nen ja palveleva urhei­lu­vä­li­nei­den ja ‑varus­tei­den sekä tekstii­lien ja kenkien erikois­kauppa aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Kauppiaan lisäksi henki­lö­kun­taamme kuuluu 3 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työhösi kuuluvat myyjän monipuo­li­set työteh­tä­vät: mm. myymälän siistey­den ylläpito, tuottei­den hinnoit­telu ja esille­pano, asiakas­pal­velu ja myyntityö, tuote­tie­tous, tarjous­ten suunnit­telu, tuottei­den varas­tointi, kassalla ja tieto­ko­neella työsken­te­le­mi­nen. Työ vaatii oma-aloit­tei­suutta, avoimuutta, näppä­ryyttä,…

 • Kuuksen­vaa­ran Konepal­velu etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

  Tervehdys Kumpulan tilalta Kuuksen­vaa­rasta! Maati­lal­lamme on maata reilu 100 ha, teemme kasvin­vil­je­lyä, urakoin­tia trakto­reilla sekä kiinteis­tö­jen pihatöitä. Harjoit­te­li­jan toimen­ku­vaan maati­lalla kuuluvat maata­lous­työt sekä kasvin­vil­je­ly­ti­lan työt trakto­rin­ajosta maanäyt­tei­den kerää­mi­seen. Lisäksi tuottei­den pakkausta, valoku­vausta ym. sekä koneen korjausta. Pätevyyk­siä ei tarvita, maata ei ole ennenkään viljelty korteilla! Osaaminen karttuu kyllä tekemisen myötä, oma-aloit­tei­suus on ykkösasia, toinen on…

 • Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa Elämys­mant­sin tallille

  Elämys­mantsi on Ilomant­sin Tokra­jär­vellä sijait­seva islan­nin­he­vos­talli, joka tarjoaa ratsastus- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Tallia pyörittää yrittä­jä­pa­ris­kunta Meeri ja Ismo Törrönen, ulkopuo­li­sia työnte­ki­jöitä meillä ei ole. Olemme aito, ihmis­lä­hei­nen, matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla. Etsimme eläin­ten­hoito-opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Tallilla työteh­tä­viisi kuuluvat eläin­ten­hoito, tallin ympäris­tön huolto ja hoito (kiinteis­tön­hoito), laitumien hoito, hevosai­to­jen rakennus ja mahdol­li­sesti ohjel­ma­pal­ve­lui­den suunnit­telu ja…

 • Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha etsii lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

  Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha on yksityi­nen kotipal­ve­lu­yri­tys Ilomant­sissa. Tuotamme säännöl­listä kotihoi­toa sekä tukipal­ve­luita pääsään­töi­sesti ikäih­mi­sille ja veteraa­neille Ilomant­sin ja Joensuun alueella. Tuotamme palve­luita myös lapsi­per­heille. Tavoit­tee­namme on tuottaa luotet­ta­vaa ja laadu­kasta kotipal­ve­lua, joka räätä­löi­dään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Etsimme nyt tiimiimme lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­jaa. Työparina toimiessa saat arvokasta kokemusta työnoh­jauk­sesta ja tiimi­työs­ken­te­lystä. Harjoit­te­lu­teh­tä­vät suunni­tel­laan aina…

 • Vaara-Karjalan Osuus­pankki etsii liike­ta­lou­den opiske­li­jaa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Vaara-Karjalan Osuus­pankki on OP ryhmään kuuluva paikal­lis­pankki, jossa työsken­te­lee 25 finans­sia­lan ammat­ti­laista. Meillä on konttorit neljällä paikka­kun­nalla: Ilomant­sissa, Enossa, Kiihte­lys­vaa­rassa ja Tuupo­vaa­rassa. OP Vaara-Karjala on ihmis­lä­hei­nen ja jatku­vasti uudistuva työyh­teisö. Tarjoamme sinulle mahdol­li­suu­den itsesi kehit­tä­mi­seen, mahtavat työka­ve­rit sekä erinomai­set henki­lös­tö­edut. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu rahavas­tuul­lista asiakas­pal­ve­lua, asiakas­o­pas­tusta sekä asiak­kai­den kontak­toin­tia puheli­mella. Työ vaatii aktii­vista ja asiakas­läh­töistä…

 • Ilomant­sin Museo­sää­tiö etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­joita

  Ilomant­sin Museo­sää­tiö on merkit­tävä museo- ja matkai­lua­lan toimija Ilomant­sissa. Etsimme harjoit­te­li­joita kesäkau­delle Ilomant­sin Parppein­vaa­ran Runoky­lään ja Möhkön Ruukki­museon alueelle. Parppein­vaa­ran runokylä on saanut nimensä vaaralla 1800-luvulla asuneelta kuululta kante­leen­soit­taja Jaakko Parppeilta. Runokylää on raken­nettu 60-luvulta lähtien karja­lai­sen raken­nus­tai­don ja runon­lau­la­jien muistoksi. Kylän monipuo­li­set raken­nuk­set ja näyttelyt kertovat runon­lau­la­jien perin­nöstä, karja­lai­sesta ruoka­pe­rin­teestä, sota-ajan tapah­tu­mista sekä paikal­li­sesta…

 • Kone ja Autotar­vike Tanskanen etsii harjoit­te­luun liiketalouden/autoalan opiske­li­jaa varao­sa­myyn­nin tehtäviin

  Kone ja Autotar­vike Tanskanen on kone- ja autotar­vik­kei­den ja työka­lu­jen myymälä, joka kuuluu valta­kun­nal­li­seen Fixus-ketjuun. Yrityk­sel­lämme on 35 vuoden kokemus alueen asiak­kaista ja tarpeista, ja tällä hetkellä 5 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluu pääasiassa myyntityö ja varas­to­työ varao­sa­myy­mä­lässä, mahdol­li­sesti myös korjaa­mo­puo­len työt, mm. renkaan­vaihto, osaami­sesi mukaan. Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia ei ole, mutta mootto­ria­jo­neu­vo­jen tuntemus ja perus­tie­dot…