Author: Tanja Rimpilä

 • Yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­nei­den opiske­li­joi­den kanssa tutus­tu­mis­käyn­nillä Keski-Karja­lassa

  Yksi Osaajia-hankkeen keskei­sistä tavoit­teista on lisätä Karelian ja Riverian opiske­li­joi­den tietoa harvaan asuttujen alueiden työmah­dol­li­suuk­sista sekä yrittä­jyy­destä. Suunta­simme 19. touko­kuuta hankkeessa opiske­li­joi­den kanssa Rääkky­lään ja Kiteelle tutus­tu­maan alueen yrityk­siin ja kuulemaan lisää yrittä­jyy­destä sekä yritysten harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista. Vierai­lu­koh­teina meillä olivat Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula, Kiteen Koivi­kolla sijait­se­vat Koivikon Kartano ja Annin Kartano sekä Kiteen Kaluste…

 • K‑Market Ilomant­sissa  tutus­tu­massa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Ilomant­sissa startat­tiin työelä­mässä oppimisen merkeissä tammi­kuussa K‑Marketissa. Riverian liike­toi­min­nan perus­tut­kin­toa ensim­mäistä vuottaan suorit­ta­van Niilo-Oskari Tannisen työssäe­lä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin kaupan alan asiakas­pal­ve­lun tehtäviin. Kaupan ala työllis­tää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.).…

 • Ilona­ko­dissa työelä­mässä oppimisen keskiössä toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi

  Osaajia-hankkeen tavoit­teena on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Helmi­kuussa Ilona­ko­dissa käynnis­ty­neessä Riverian media-alan ja kuval­li­sen ilmaisun opiske­lija Niina Kokon työelä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin hyvin­voin­nin edistä­mi­seen mm. taiteen keinoin. Työelä­mässä oppiminen kuului osaksi sotepuo­len opintoja ”Toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi”. Niinan työelä­mässä…

 • Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä. Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille…

 • Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian…

 • Syksyn Karelialla järjes­tet­tä­vän Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tu­man aikataulu on julkaistu

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun syksyn Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma tullaan toteut­ta­maan kaksi­päi­väi­senä marras­kuun alussa. Tulevai­suu­den osaajat odottavat teidän tapaa­mis­tanne kampuk­sil­lamme. Tule esitte­le­mään yritys­täsi tai organi­saa­tio­tasi ja nappaa­maan parhaat harjoit­te­li­jat, työnte­ki­jät tai opinnäy­te­työn tekijät paikan päältä. Tapahtuma järjes­te­tään kampuk­sien aulassa, jossa jokai­sella yrityk­sellä on oma esitte­ly­pöytä. Keski­viik­kona 2.11. kampuk­silla seuraavat alat: klo 12–14 Tikka­rin­teen kampuk­sella: Sosio­no­mit ja media-ala…

 • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

  Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…