Tag: opinnäytetyö

  • Pielisen Betoni etsii raken­nusa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

    Pielisen Betoni on vakava­rai­nen, 100 % kotimai­nen perhey­ri­tys, joka valmistaa tuotteita betonie­le­ment­ti­teol­li­suu­den tarpei­siin. Meillä on toimi­pai­kat 5 paikka­kun­nalla: Lieksassa, Joensuussa, Outokum­mussa, Hollo­lassa ja Kuopiossa. Lieksassa henki­lös­töä on noin 30 ja koko yrityk­sessä noin 100 työnte­ki­jää.  Erilaisia työteh­tä­viä yrityk­ses­sämme ovat mm. betoni­au­ton kuljet­taja, varas­to­mies, betonie­le­ment­ti­työn­te­kijä, raudoit­taja, muotti­mies, jälki­put­saaja sekä työnjohto. Etsimme nyt 1–2 raken­nusa­lan harjoit­te­li­jaa Lieksan…

  • Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

    Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia. Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri…