Author: Tarja Ruuska

  • Valti­molla tavattiin yrittäjä ja tutus­tut­tiin metsäalan opintoi­hin

    Kaunis pirtsakka touko­kui­nen aamu startat­tiin kohti maakunnan pohjoista osaa. Kohteena meillä oli Valti­molla Valtimo Compo­nents sekä Riveria, Valtimon koulu­tusyk­sikkö. Matkaan meitä lähti opiske­li­joita Outokum­mun koulu­tusyk­si­köstä kone- ja tuotan­to­tek­nii­kasta sekä Teolli­suus tutuksi-kurssilta. Mukana oli opettaja Harri Vaaka­nai­nen. Metsä­alaan ja metsä­työ­ko­nei­siin tutus­tu­massa Ensim­mäi­seksi suunnat­tiin Valtimon koulu­tusyk­sik­köön eli tutta­val­li­sem­min metsä­ko­ne­kou­lulle tutus­tu­maan metsäalan koulu­tuk­seen, jossa koulu­tus­pääl­likkö Tommi Anttonen otti…

  • Ilomant­si­lai­set yrittäjät ja Riverian opiske­li­jat kohta­si­vat 1.4.2022

    Perjan­taina 1.4.2022 klo 8.00 startat­tiin Outokum­musta opiske­li­joi­den kanssa kohti Ilomant­sia. Mukaan yhteis­työ­pa­la­ve­rei­hin oli osallis­tu­massa Riverialta lavas­tuk­sen ja 3D-alan opiske­li­joita. Ilomant­sissa meillä oli sovittuja tapaa­mi­sia paikal­lis­ten yritysten ja yrittä­jien kanssa. Paikal­lis­ten yritysten kanssa oli käyty jo ennakkoon Teamsilla yhteis­työ­pa­la­veri, jossa opiske­li­jat esitte­li­vät omaa osaamis­taan ja yrittäjät kertoivat tarpeis­taan yhteis­työn suhteen. Ensim­mäi­seksi suunta­simme Parppein­vaa­ralle, jonne jätimme lavas­tuk­sen…