Kivik­ko­lan Maneesi Oy Nurmek­sessa etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

Kivik­ko­lan tilaan kuuluu maneesi ja maatila Nurmek­sessa. Peltomme ovat luomu­vil­je­lyssä ja kasva­tamme hevosia sekä kyyttöjä luonnon­mu­kai­sen tuotannon menetel­min. Ratsas­tus­toi­min­taa pyörittää Kivik­ko­lan Maneesi Oy, tarjoamme vuokralle pihat­to­paik­koja ja järjes­tämme ratsas­tus­tun­teja. Toimimme myös yhteis­työssä toisen maano­mis­ta­jan kanssa, jonka perin­ne­bio­toop­peja laidun­namme.

Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­teista maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa joukkoomme. Työteh­tä­viä on tarjolla tilalla laaja kirjo ja voimme räätä­löidä tehtäviä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sesi mukaan. Laidun­nuk­sessa tehtä­viisi kuuluu vesien­laitto ja ruokinta, eläinten valvo­mi­nen, aitojen korjaus sekä rapor­tointi. Navet­ta­työssä mm. kuivit­ta­mi­nen, ruokinta ja puhtaa­na­pito ja hevos­puo­lella tallien puhtaa­na­pito ja hevos­ten­hoito.

Paras ajankohta harjoit­te­lulle riippuu työteh­tä­vis­täsi: navetassa marraskuu-toukokuu, laidunnus kesäkuu-syyskuussa ja hevos­puo­lella työtä on ympäri vuoden. Toivomme, että olisit valmis kerralla pidempään harjoit­te­luun, että pääset kunnolla työteh­tä­viin sisälle. Harjoit­te­lu­jak­son jälkeen meillä on mahdol­li­sesti tarjolla keikka­työtä ja lomituk­sia. Palkkaus on neuvo­tel­ta­vissa osaami­sesi mukaan.

Työaika on sovit­ta­vissa tehtävien mukaan jousta­vasti. Navetassa ja tallilla työvuorot ovat joko aamu tai ilta, laidun­töitä pystyy tekemään jousta­vam­min. Oma auto tai kyyti tulisi olla, julki­silla liiken­ne­vä­li­neillä kulke­mi­nen on hankalaa. Työvaat­teet, kuten kengät ja haalarit saat talon puolesta. Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meidän hommissa ei ole, reipas asenne ja innostus alaan riittää.

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Virva Hakala, puh. 045 3248031, [email protected]