Ilomant­si­lai­set yrittäjät ja Riverian opiske­li­jat kohta­si­vat 1.4.2022

Perjan­taina 1.4.2022 klo 8.00 startat­tiin Outokum­musta opiske­li­joi­den kanssa kohti Ilomant­sia. Mukaan yhteis­työ­pa­la­ve­rei­hin oli osallis­tu­massa Riverialta lavas­tuk­sen ja 3D-alan opiske­li­joita. Ilomant­sissa meillä oli sovittuja tapaa­mi­sia paikal­lis­ten yritysten ja yrittä­jien kanssa.

Paikal­lis­ten yritysten kanssa oli käyty jo ennakkoon Teamsilla yhteis­työ­pa­la­veri, jossa opiske­li­jat esitte­li­vät omaa osaamis­taan ja yrittäjät kertoivat tarpeis­taan yhteis­työn suhteen.

Ensim­mäi­seksi suunta­simme Parppein­vaa­ralle, jonne jätimme lavas­tuk­sen opiske­li­jan suunnit­te­le­maan yhteis­työtä Ilomant­sin Museo­sää­tiön kanssa. Säätiöltä paikalla olivat museon­joh­taja Ulla Vartiai­nen ja amanuenssi Heidi Koponen. Lavas­tuk­sen opiske­lija tutustui näytte­ly­ti­laan, jonne hän ripustaa keväällä Museo­sää­tiön tilaaman näyttelyn. Näyttely ripus­te­taan vanhaan raken­nuk­seen, Runon­lau­la­jan Pirttiin ja työ vaatii erityistä osaamista. Museo­sää­tiön edustajat ja opiske­lija sopivat yksityis­koh­dista ja ripus­tusa­jan­koh­dan.

Parppein­pirtti Parppein­vaa­ralla

Loppu­po­ru­kan kanssa suunta­simme Hermannin Viini­tor­nille tapaamaan toimi­tus­joh­taja Harri Turusta. Tapaa­mi­sessa oli mukana myös STC Tuotanto Oy:stä Antti Ikonen, Jani Ahponen ja Arto Väänänen. Riverialta mukana Teams-yhtey­dellä oli myös media-alan opettaja Timo Kokkonen.

Tarkalla korvalla kuunnel­tiin Harri Turusen sekä Antti Ikosen ajatuksia ja toiveita yhteis­työstä jatkon kannalta. Opiske­li­jat kuvasivat paikkaa ja tarken­ta­via kysymyk­siä esitet­tiin puolin toisin.

Hermannin Viini­ti­lan toimi­tus­joh­taja Harri Turunen esitteli Viini­tor­nin baari­tis­kiä ja keittiön.

Yhteistyö syveni entises­tään ja uusia suunni­tel­mia aletaan työstä­mään pikku­hil­jaa. Opiske­li­joilla on jo työn alla STC Tuotanto Oy:n kanssa mallin­nus­pro­jek­teja (työhar­joit­telu), jotenka vierailu avasi kohteita uudesta näkökul­masta.

 
Yrittäjä Antti Ikonen STC Tuotanto Oy:stä ja Hermannin Viini­ti­lan toimi­tus­joh­taja Harri Turunen esitte­li­vät upeita maisemia Viini­tor­nin yläta­san­teelta Riverian opiske­li­joille, mukana myös STC Tuotanto Oy:stä Jani Ahponen ja Arto Väänänen.

Lopuksi kaikki kokoon­nut­tiin yhtei­selle kahvi­het­kelle Parppein­pir­tille. Pöydän äärellä kävi iloinen puheen­pö­rinä ja ajatuksia sekä numeroita vaihdet­tiin puolin toisin. Taisipa siellä jotain uuttakin viritystä ilmassa. Museo­sää­tiön kanssa sovittiin Parppein­vaa­ralla sijait­se­van riihen, mallin­nuk­sesta. Riihi on purku-uhan alla ja olisikin tärkeää saada rakennus tallen­net­tua jollakin tavalla. Sovittiin alusta­vasti myös Jaakko Parppein (ilomant­si­lai­nen runon­lau­laja 1792–1885) kanteleen mallin­ta­mi­sesta museon käyttöön. Kantele on Nordiska museet´ssa, Tukhol­massa, mutta kante­leesta etsitään kuvia ja muuta tietoa, jonka pohjalta mallinnus voidaan tehdä.

Yrittä­jien ja opiske­li­joi­den yhteinen kahvi­hetki Parppein­pir­tillä

Päivän edetessä saimme kokea pieni­muo­toi­sen Ilomant­sin esittelyn kiertoa­je­lu­hen­gessä, jonka opasti meille lehtori Merja Karvinen. Kierrok­sen aikana kuuli monen opiske­li­jan huokaavan:

Kuinka kaunista täällä on

Mie en ole koskaan aiemmin käynyt Ilomant­sissa”

Näkymät Hermanni Viini­tor­nilta ovat kerras­saan upeat, kuvassa Riverian 3D-alan opiske­li­joita, toimi­tus­joh­taja Harri Turunen, STC Tuotanto Oy:stä Arto Väänänen sekä Riverialta Tarja Ruuska.

Nautimme vielä omakus­tan­tei­sesti pizzat paikal­li­sessa pizze­riassa, ja mikäpä oli ajellessa takaisin kohti Outokum­pua vatsat täynnä. Kaikin puolin matka ilomant­si­lais­ten yrittä­jien luokse oli erittäin onnis­tu­nut, ja ilolla jäämme seuraa­maan mitä seuraa­vaksi saadaan aikaan.  

Teksti: Merja Karvinen, projek­ti­työn­te­kijä

Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija

Kuvat: Antti Ikonen, Merja Karvinen ja Tarja Ruuska