Pielisen Betoni etsii raken­nusa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

Pielisen Betoni on vakava­rai­nen, 100 % kotimai­nen perhey­ri­tys, joka valmistaa tuotteita betonie­le­ment­ti­teol­li­suu­den tarpei­siin. Meillä on toimi­pai­kat 5 paikka­kun­nalla: Lieksassa, Joensuussa, Outokum­mussa, Hollo­lassa ja Kuopiossa. Lieksassa henki­lös­töä on noin 30 ja koko yrityk­sessä noin 100 työnte­ki­jää.  Erilaisia työteh­tä­viä yrityk­ses­sämme ovat mm. betoni­au­ton kuljet­taja, varas­to­mies, betonie­le­ment­ti­työn­te­kijä, raudoit­taja, muotti­mies, jälki­put­saaja sekä työnjohto.

Etsimme nyt 1–2 raken­nusa­lan harjoit­te­li­jaa Lieksan tehtaal­lemme kesäkau­delle 2022. Harjoit­te­li­jana pääset tekemään mm. betonoin­tia, muotti­töitä ja raudoi­tus­töitä. Jos olet edennyt pidem­mälle rakennus- tai talotek­nii­kan opinnoissa, voit toimia myös työnjoh­dossa.

Myös opinnäyte- ja projek­ti­työ­mah­dol­li­suuk­sia löytyy,
kysy tai ehdota itse!

Reipas asenne ja hyvä fyysinen kunto ovat hyvä lähtö­kohta. Kuvien lukutaito on plussaa ja että vasara ja mitta pysyvät kädessä. Kaikki aiempi kokemus raken­ta­mi­sesta, esim. raken­nus­työ­maalta, on avuksi. Erityisiä ammat­ti­vaa­ti­muk­sia meillä ei kuiten­kaan ole, sillä työt oppii nopeasti, vaikka aiempaa kokemusta raken­nus­töistä ei olisikaan. Harjoit­telu voi olla osaamis­ta­son mukaan palkal­li­nen (palkkaus alan TES:in mukaan) tai palkaton. Työpai­kalle liikku­mi­seen tarvitset oman auton.

Lieksassa mahdol­li­suu­det harjoit­te­lu­paik­koi­hin ovat hyvät ja jos olet ahkera, työllis­ty­mis­mah­dol­li­suu­tesi Pielisen Betonilla ovat hyvät. Myös opinnäyte- ja projek­ti­työ­mah­dol­li­suuk­sia löytyy, kysy tai ehdota itse!

Ota yhteyttä: Marko Muikku, puh. 044 3400 835, [email protected]