Tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka Riverian LVI-asenta­jalle ja harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan insinöö­rille (LVI)

Okun Putkityö on vuonna 1979 perus­tettu outokum­pu­lai­nen LVI-liike. Teemme urakoin­tia, huolto- ja korjaus­töitä monen­lai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä. Asiak­kai­namme on sekä isoja kansain­vä­li­siä yhtiöitä, että yksityi­siä henki­löitä. Meillä on myös LVI-myymälä Outokum­mun Teolli­suus­ky­lässä. Meillä voi toimia LVI-asentajan, LVI-myyjän tai työpääl­li­kön tehtä­vissä.

Mitä pääset meillä tekemään?

LVI-asenta­jalle:

Jos olet vasta opinto­jesi alussa, voit olla myymä­lässä apuna. Myymä­lässä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­sesti LVI-tarvik­kei­siin.  Työteh­tä­viä voidaan räätä­löidä osaami­sesi mukai­sesti. Jos olet jo pidem­mällä opinnois­sasi, voit olla apuna työmailla asennus­töissä.

Asennus­puo­lella sinulla tulee olla voimassa tulityö- ja työtur­val­li­suus­kortti. Muita vaati­muk­sia meillä ei ole: asenne ja aito halu oppia ratkai­se­vat, oppimaan pääset työteh­tä­vien lomassa!

Tekninen myyjä:

Meillä on tarjolla myös teknisen myyjän harjoit­te­lu­paik­koja myymä­lässä. Harjoit­telu koostuu myynti­töistä ja varas­ton­hal­lin­nasta.

Työaika asennus­puo­lella on 7.00–15.30 ja myymä­lässä 8.00–16.30.

Talvella LVI-puolella on hiljai­sem­paa, mutta työelä­mässä oppimis­jak­sosi voi alkaa jousta­vasti opiske­luai­ka­tau­lu­jesi mukaan keväällä-syksyllä 2023.

Jos viihdyt meillä hommissa, sinulla on mahdol­li­suus työssä­op­pi­mis­jak­son jälkeen palkal­li­seen kesätyö­hön tai oppiso­pi­muk­seen!

Talotek­nii­kan insinöö­ri­har­joit­te­lija:

Meillä on tarjolla monipuo­li­sia harjoit­te­lu­teh­tä­viä etenkin ensim­mäi­sen ja toisen vuoden opiske­li­joille. Pääset tekemään hommia toimis­tolla työnjoh­ta­jien apuna, myymä­lässä ja työmailla esim. vesivir­to­jen mittauk­sia ja välillä asentajan apuna.

Meillä on tarjolla myös teknisen myyjän harjoit­te­lu­paik­koja myymä­lässä. Harjoit­telu koostuu myynti­työstä ja varas­ton­hal­lin­nasta. Esim. lukio­poh­jalta insinöö­rio­pin­not aloit­ta­neelle opiske­li­jalle myymä­lä­har­joit­telu on erinomaista kokemusta, koska siinä tarvik­keet tulevat tutuksi.

Työaika asennus­puo­lella on 7.00–15.30 ja myymä­lässä 8.00–16.30. Harjoit­te­lut ovat pääosin palkat­to­mia, mutta harjoit­te­lu­jak­son jälkeen sinulla on mahdol­li­suus palkal­li­seen kesätyö­hön. Harjoit­telu voi alkaa sopimuk­sen ja opintoai­ka­tau­lu­jesi mukaan keväällä-kesällä 2023.

Meiltä löytyy myös opinnäy­te­työn aiheita, jos tuotan­to­puoli kiinnos­taa.

Kysy lisätie­toja ja hae paikkaa:

Olli-Pekka Kilpe­läi­nen
[email protected]
puh. 0505732084