Valpas Ratkaisut Oy tarjoaa monipuo­li­sia työssä­op­pi­mis- ja harjoit­te­lu­paik­koja sote- ja kasva­tusa­lan opiske­li­joille

Valpas – Nuorten työpaja tukee ja edistää nuorten elämän­hal­lin­taa ja arjen taitoja, kokonais­val­taista hyvin­voin­tia, itsenäis­ty­mistä, osalli­suutta, yksilöl­listä kasvua ja siirty­mistä koulu­tuk­seen ja työelä­mään sekä auttaa nuorta tunnis­ta­maan osaamis­taan.

Toiminta on tarkoi­tettu alle 29-vuotiaille lieksa­lai­sille nuorille.
Työpa­ja­toi­minta sisältää yksilö‑, ryhmä- ja työval­men­nusta monipuo­li­sin menetel­min eri työpa­joilla.

Nuorten työpajan valmen­tau­tu­jat osallis­tu­vat kiinteistö‑, puu‑, keittiö‑, siivous- ja puhtaanapito‑, taide- sekä start­ti­pa­jan toimin­taan.
Nuori on aina mukana suunnit­te­le­massa omaa pajajak­so­aan ja tavoit­tei­taan pajajak­solle.
 
Tarjoamme työssä­op­pi­mi­sen paikkoja Riverian lähihoi­taja- ja kasvatus- ja ohjausa­lan opiske­li­joille sekä harjoit­te­lu­paik­koja Karelian sairaanhoitaja‑, tervey­den­hoi­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille


Opiske­li­jana Nuorten työpa­jalla pääset harjoit­te­le­maan nuorten tuki‑, ohjaus- ja valmen­nus­teh­tä­viä yksilö‑, ryhmä- ja työval­men­nuk­sessa.

Ota yhteyttä tai kysy lisää:
Vastaava ohjaaja Tiina Lukka­ri­nen
[email protected]
puh. 040 668 3693