Karja­lan­ruusu M. Halonen etsii puutarha-alan opiske­li­joita harjoit­te­luun

Tilalla on harvi­nai­nen hehtaarin kokoinen kukka­pelto.

Karja­lan­ruusu M. Halonen on kukkien alkutuot­taja ja puutar­ha­tila Rääkkylän Rasivaa­rassa. Kasvi­huo­neis­samme viljel­lään laajaa valikoi­maa kesäkuk­kien ja hyöty­kas­vien taimia, ja tilalla on harvi­nai­nen hehtaarin kokoinen kukka­pelto. Tilalla järjes­te­tään vuosit­tain elokuussa Kukka­kuh­haus, joka on laajalti tunnettu ja pidetty kesäta­pah­tuma. Meillä työsken­te­lee yrittäjän lisäksi keski­mää­rin kolme kokoai­kaista työnte­ki­jää.

Etsimme nyt puutarha-alan opiske­li­joita harjoit­te­luun

Puutar­halla on kolme sesonkia: maalis-kesäkuussa kasvi­huo­ne­se­sonki (kesäkukat ja hyöty­kas­vien taimet), kesä-syyskuussa kukka­pelto-sesonki (leikko- ja kuiva­ku­kat avomaalta, kesäta­pah­tu­mat) sekä marras-joulu­kuussa jouluse­sonki ostoku­killa. Sulan maan aikana toiminta keskittyy puutar­ha­tila Halosen maille Rääkky­lään, missä kasvi­huo­neet ja kukka­pelto sijait­se­vat. Harjoit­telu voi sijoittua opinto­jesi vaiheesta ja kiinnos­tuk­ses­tasi riippuen mihin sesonkiin tahansa.

Puutar­halla pereh­dyt­tä­vänä ohjaa­ja­nasi ja esimie­he­näsi toimii Pirjo Harinen ja työtä pääset tekemään työparin kanssa. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­vä­näsi voi olla esimer­kiksi siementen kylvö tai taimien koulinta ruukkui­hin. Taimi­myyn­nin seson­kiai­kana pääset osallis­tu­maan asiakas­pal­ve­luun ja kuormien tekoon. Asiakas­pal­ve­lussa pääset pereh­ty­mään kassan käyttöön. Kesällä kukka­pel­lon istutus ja kitkentä työllis­tä­vät. Puutar­ha­ti­lan alueen hoidossa on monen­laista työtä mm. raken­tei­den siirtelyä, somis­tusta ja ruohon leikkausta. Kukka­pel­lon seson­gissa pääset käsiksi myös floristin töihin.

Työpäivän pituus on sovitel­ta­vissa, seson­kiai­kana toukokuun puoli­vä­listä kesäkuun puoli­vä­liin toimintaa on varhai­sesta aamusta myöhään iltaan. Töitä tehdään säiden mukaan tehtäviä vaihdel­len. Harjoit­te­lu­pai­kalle voit kulkea omalla autolla tai Kiteen suunnasta kimppa­kyy­dillä vakityön­te­ki­jöi­den kanssa.

Puutar­ha­ti­lal­lamme pääset harjoit­te­le­maan todella monipuo­li­sesti puutarha-alaan liittyviä työteh­tä­viä. Porukas­samme on hyvä yhteis­henki, terve­tu­loa viihty­mään!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Markku Halonen puh. 040 730 2067, [email protected]